Stowarzyszenie Prawa
Nowych Technologii

Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii – czytaj więcej.

Cele SPNT

Celami Stowarzyszenia są:

 1. promowanie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 2. działanie na rzecz integracji środowiska prawników wykonujących zawód w kancelariach prawnych oraz specjalizujących się w prawie nowych technologii,
 3. upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa nowych technologii w Polsce i poza jej granicami,
 4. wspieranie działań dostosowujących polskie prawo nowych technologii do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego,
 5. prowadzenie analiz, w tym porównawczych, w zakresie prawa nowych technologii,
 6. wpływanie na programy kształcenia w zakresie prawa nowych technologii w toku kształcenia studentów, doktorantów oraz aplikantów zawodów prawniczych oraz w toku kształcenia ustawicznego osób wykonujących zawody prawnicze,
 7. popularyzacja przyjętych w Polsce i poza jej granicami standardów i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania nowych technologii,
 8. współpraca z organami władzy publicznej w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
 9. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze  nowych technologii.

Członkostwo w SPNT

Stowarzyszenie składa się z Członków:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających.
 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana problematyką prawa nowych technologii, która zamierza realizować cele Stowarzyszenia i spełnia łącznie poniższe warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 • jest wpisana na listę radców prawnych lub listę adwokatów albo na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej, prowadzoną przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych lub okręgową radę adwokacką,
 • ma status partnera, doradcy (counsel) lub starszego prawnika (senior associate) w kancelarii prawnej,
 • złożyła pisemną deklarację członkowską,
 • otrzymała rekomendację czterech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym przynajmniej dwóch Członków-Założycieli,
 • została przyjęta w poczet Członków na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członek Zwyczajny powinien wykazać się należytym doświadczeniem w zakresie prawa nowych technologii przez co należy rozumieć warunek, że kancelaria, w której prowadzi działalność kandydat na członka SPNT powinna posiadać odrębną praktykę TMT, którą tworzy co najmniej 4 prawników, a kandydat na członka SPNT powinien wykazać się co najmniej 8 letnim stażem pracy w charakterze prawnika i zajmowaniem stanowiska starszego prawnika (senior associate) lub wyższego.